Energy Symbol ColorEnergy Symbol White
ÇSY ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇSY ÖDÜLLERİMİZ SERTİFİKALARIMIZ

PFI – ESG Project of the Year in Europe – London
Proximo – European Solar Deal of the Year – Lisbon
EMEA Finance – Best Green-line Syndicated Loan – London
Bonds&Loans – ESG Loan Deal of the Year – İstanbul

POLİTİKALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Enerji temininde yenilenebilir kaynaklara odaklanan Kalyon Enerji, geliştirdiği projeler ve faaliyete aldığı tesislerle, etki yatırımlarının Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri ve Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları, yerel ve uluslararası mevzuat ve iyi uygulamalarla uyumlu ilerlemesini sağlamak için bu Sürdürülebilirlik Politikasını oluşturmuş ve uygulamaktadır.

Kalyon Enerji’nin Sürdürülebilirlik politikası çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak gerekli organizasyonel yapıyı kurmayı ve sürekliliğini sağlamayı benimsemiştir. Bu kapsamda Çevre ve İklim Değişikliği Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Sosyal Etki ve İnsan Hakları Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Kalite Politikası ve Entegre Yönetim Sistemleri alt politikaları ve prosedürlerini hazırlamış ve hem bu politika hem de alt politikalar günün gereklerine göre sistematik olarak gözden geçirilecek ve gerekli durumlarda güncellenecektir.

Sürdürülebilirlik Politikamız aşağıdaki temel unsurları ve bu unsurlara uyum için yapılacak çalışmaları teşvik etmekte ve desteklemektedir

 • Sera Gazı Emisyonlarını Denkleştirme
 • İklim Değişikliği Odaklı Tasarım ve Yer Seçimi
 • Döngüsel Ekonomi Prensipleri ile Uyumlu Atık Yönetimi Hiyerarşisi
 • Ekosistem Temelli Faaliyetler
 • İş hijyeni
 • Çalışan güvenliği
 • Paydaş güvenliği
 • Yol güvenliği
 • Operasyon ve Süreç Güvenliği
 • Sosyal Etki Yönetimi ve Kalkınma
 • Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık
 • İnsan Haklarına Saygı
 • Davranış Kuralları ve Yolsuzlukla Mücadele
 • Tedarikçi Beklentileri
 • Liyakat odaklı,
 • Katılımcı,
 • Konusunda yetenekli İnsan kaynağına ve kariyer gelişimine destek veren,
 • Yenilikçi, şirket vizyon ve misyonuna uyumlu liderler yetiştiren,
 • Kültürel değerleri önceliğinde tutan kurum kültürünün oluşturulmasıdır.
 • Liderlik
 • İnovasyon
 • Çeviklik
 • Değer Zinciri Optimizasyonu
 • Operasyonel Bütünlük
 • Sonuç Odaklılık
 • Şartlara Uygunluk
 • Risk Bazlı Proaktif Yaklaşım
 • Veri Esaslı Karar Verme
 • Sürekli Gelişim
 • Liyakatin temel alındığı, şirket vizyon ve misyonuna uygun yeteneklerin Kalyon Enerji bünyesine kazandırılması,
 • Çalışanların her alanda kendilerini güvende, motive ve desteklenmiş hissettikleri katılımcı bir ortamın oluşturulması,
 • Yenilikçi düşüncenin üst düzey yönetim tarafından desteklenmesinin sağlanması,
 • Kariyer gelişim fırsatlarının ile geleceğin Liderlerini yetiştirmeyi,
 • Saygıya ve bağlılığa değer veren bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır

Bu bağlamda Kalyon Enerji;

 • İş süreçlerimizde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimi sağlamak için gerekli kaynak ve bütçenin ayrılacağını,
 • Yeni yatırım planlamalarımızda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim risklerini belirleyip, değerlendirerek yatırım kararlarının alınacağını,
 • Risklerin azaltımı için gerekli önlem adımlarının belirlenerek, azaltımı için gerekli çalışmaların yapılacağını,
 • İnovatif sistem ve teknolojilere açık, çalışanların katılımcılığının teşvik edildiği bir sistem kurmayı ve sürdürümeyi,
 • Ulusal ve Uluslararası Sürdürülebilirlik raporlamaları ve prensiplerini Bağlı kuruluşlarımızda ve tüm yeni yatırımlarımızda şeffaflıkla uygulayacağımızı,
 • Raporlarımızı hazırlarken iş süreçlerimizin performansını artırmak için önceki yıllarla kıyaslama yapacak şekilde kilit performans göstergeleri ve izleme parametreleri belirleyerek takip edeceğimizi ve bir sonraki yıl için gerekli planlamaların yapılacağını,

taahhüt eder, Sürdürülebilirlik Politikamız olarak ilan ederiz.

ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASI

Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş., ülkemizin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan ve yatırımlarını bu kapsamda rekabetçi ve dinamik bir yapı ile sürdüren bir enerji şirketidir.

“Çevre ve İklim Değişikliği” odaklı sorumluluk anlayışı ile yürüttüğü faaliyetlerinin her aşamasında bu yönde uygulamalar geliştirmekte ve tedarik zinciri dahil tüm paydaşlarının aynı anlayış ve hassasiyetle stratejilerini belirlemeleri için sektörde kapsayıcı bir rol oynamaktadır.

Tüm yatırımlarımızı ekolojik unsurları ve iklim değişikliği hassasiyetini de dikkate alarak, sektördeki en iyi ve güncel uygulamaları/teknolojileri kullanarak hayata geçirmek hedefimizdir.

Çevre ve İklim Değişikliği Yaklaşımlarımızın Temel Unsurları;

 • Sera Gazı Emisyonlarını Denkleştirme
 • İklim Değişikliği Odaklı Tasarım ve Yer Seçimi
 • Döngüsel Ekonomi Prensipleri ile Uyumlu Atık Yönetimi Hiyerarşisi
 • Ekosistem Temelli Faaliyetler

Bu bağlamda Kalyon Enerji;

 • Küresel ve ulusal ölçekte oluşturulan strateji ve katkı taahhütlerine uyum için çalışmayı,
 • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel etkilerin azaltılmasını ve ekosistem bileşenlerini korumayı,
 • Yürüttüğü tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası çevre ve iklim değişikliği mevzuatlarının gerekliliklerini, şirket politika ve prosedürlerini dikkate alarak etkileri ve etki azalma önlemlerini belirlemeyi ve bu doğrultuda planlamalar yapmayı,
 • Faaliyetlerinin yaşam döngüsü boyunca doğal kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılacağını,
 • Faaliyetlerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevreye olan etkisini önlemek ve azaltmak amacıyla atık yönetim hiyerarşisi ve sıfır atık hedefleri ile uyumlu olacak şekilde yeniden kullanımını, geri kazanımı/dönüşümünü ve bertarafını sağlamayı,
 • Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri yönetimini sağlayarak yatırımlarını insan ve doğa ile uyumlu olarak gerçekleştirmeyi ve tür popülasyonlarının korunmasını,
 • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek sera gazı emisyonlarını azaltarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu iklim bilincine sahip olmayı,
 • Yatırımlarında iklim değişikliğinin etkilerini dikkate alarak etkin tasarım ve yer seçimi mekanizmaları geliştirmeyi,
 • Sera gazı emisyonlarını azaltım ve iklim değişikliği uyum faaliyetlerini yürütmek için kullanılacak kaynakları ve altyapıyı sağlamayı ve arttırmayı,
 • İklim değişikliği kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde tüm paydaşlarının aktif katılımını sağlamak için iş birliği mekanizması oluşturmayı,
 • Çevre ve iklim değişikliği politikasını küresel çapta gelişen ve değişen mevzuatlar kapsamında dinamik bir anlayışla geliştirmeyi,

taahhüt eder, Çevre ve İklim Değişikliği Politikamız olarak ilan ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Yenilenebilir Enerji alanında söz sahibi olan Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş., en önemli değeri ve kaynağı olan çalışanları ve etkileşimde bulunduğu bütün tarafları ve paydaşları için güncel ve sürdürülebilir bir İş Sağlığı ve Güvenliği stratejisini öncelikleyerek “Sıfır kaza” hedefi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Stratejisi kapsamında tüm yatırımlarımızda ve bağlı kuruluşlarımızda çalışanlarına güvenli çalışma ortamını sağlamak ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şirket kültürünü “Üretken” İSG Kültürü seviyesine ulaşmasını sağlamak için Yönetimin görünür liderliği ile taahhüdünün önemini biliyor ve içtenlikle inanıyoruz.

Risk bazlı ve önleyici “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Strateji” mizin temel unsurları;

 • İş hijyeni
 • Çalışan güvenliği
 • Paydaş güvenliği
 • Yol güvenliği
 • Operasyon ve Süreç Güvenliği

olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda Kalyon Enerji;

 • Yatırımlarımızda ve bağlı kuruşlarımızda meydana gelebilecek olay/kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Bütüncül ve Sistematik bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi anlayışı ile tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymayı,
 • Çalışanların güvenli olmayan veya sağlıksız çalışma koşullarına tespitini takiben yapılan “Çalışmayı Durdurma Hakkı” olduğunu,
 • Faaliyet alanlarımızdaki yüksek risk içeren aktivitelerimizi Risk Kontrol Hiyerarşisi çerçevesinde ortadan kaldırmayı veya yönetilebilir bir seviyeye indirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında güncel gelişmeleri takip ederek en iyi uygulamaları faaliyetler alanlarımızda hayata geçirmeyi ve bu konuda liderlik rolü üstlenmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı geliştirmeyi ve şeffaf bir şekilde paylaşmayı,
 • Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm süreçlere aktif katılımını sağlayarak, onların gelişimleri için gerekli kaynakları, eğitimleri ve desteği sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansında sürekli iyileştirme sağlamak için çalışmayı,
 • Sürekli eğitim, bilinçlendirme ve etkin iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, aileleri, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, yerel halk, paydaşlarımız ve resmi makamların konu hakkında farkındalığını artırmayı ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini teşvik etmeyi,

taahhüt eder, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak ilan ederiz.

SOSYAL ETKİ VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Sosyal Etki ve İnsan Hakları Politikası, Kalyon Enerji’nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik stratejik taahhüdünün temel bir parçasıdır. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, etkili çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarını baz alarak, şeffaflık ilkesi ile geliştirilmiştir.

Kalyon Enerji Sosyal Etki ve İnsan Hakları Politikası ulusal ve uluslararası iyi uygulamalardaki gelişimi ve gereksinimleri örnek alır. Politikamız doğrultusundaki uygulamalarımız hedeflerimize ulaşmak için performansımızı üst seviyeye çekmeyi amaç edinmiştir.

Sosyal Etki ve İnsan Hakları Politikası Yaklaşımlarımızın Temel Unsurları aşağıdaki ana başlıklarda ifade edilmiştir:

 • Sosyal Etki Yönetimi ve Kalkınma
 • Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık
 • İnsan Haklarına Saygı
 • Davranış Kuralları ve Yolsuzlukla Mücadele
 • Tedarikçi Beklentileri

Bu bağlamda Kalyon Enerji;

 • Sürdürülebilir bir yönetim sistemi kurarak tüm yatırımlarında ve bağlı kuruluşlarında riskleri ve etkileri ele almayı,
 • Riskleri ve etkileri önlemek, en aza indirmek ve önemli artık etkilerin kaldığı yerlerde, bu tür etkileri telafi etmek veya dengelemek için hedefler belirlemeyi,
 • Dezavantajlı kişi ve grupların belirlenmesi ve onlar için farklılaştırılmış önlemlerin geliştirilmesini ve bu tür birey ve grupların özel durumlarını ele almayı,
 • Tüm yatırımlarımızda ve bağlı kuruluşlarımızda ilgili bilgilerin açıklanması ve toplumun katılımının sağlanmasını,
 • Yatırımlarının yaşam döngüsü boyunca sosyal risklerin etkin yönetilmesini,
 • Faaliyetleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan kaygı ve şikayetlerin ele alınması için tek tip bir şikâyet giderme mekanizması sunmayı ve edişe ve şikayetlerin belirlenmiş süreçlerde ele alınmasını,
 • Çalışanlarımızın, yatırımlarımızdan ve bağlı kuruluşların faaliyetlerinden etkilenen tarafların şikâyet giderme mekanizmasına erişebilmesini,
 • Kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde, dezavantajlı kişiler de dahil olmak üzere tüm insanların eğitim, sağlık, sosyal koruma, altyapı, enerji, istihdam, finansal hizmetler gibi hizmetlere ve avantajlara erişiminin bir hak olduğunu ve eşitliği teşvik etmeyi ve ayrımcılık yapılmamasını,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yeteneklerini, tutumlarını, bakış açılarını, güçlü yönlerini ve becerilerini kapsayan çeşitliliğinin, başarımızın belirleyici unsuru olarak görülmesini,
 • Eşitlik ilkesi çerçevesinde, herkese değer verilen, farklılıklara saygı duyulan ve herkese fırsat eşitliği ve eşit muamelenin sağlandığı bir iş yeri yaratmayı,
 • Yatırımlarımızdan etkilenen bireylere veya topluluklara karşı herhangi bir önyargı veya ayrımcılık yapılmamasını ve özellikle olumsuz etkilerin ortaya çıkabileceği veya kalkınma faydalarının paylaşılacağı durumlarda yereldeki topluluklara ve dezavantajlı veya savunmasız kişilere özel önem verilmesini,
 • Gelişmiş istişare, katılım ve hesap verebilirlik yoluyla paydaş katılımını en üst düzeye çıkarmayı,
 • Faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uymayı,
 • Kişisel verilerin korunması için ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uymayı ve özel hayata saygı duymayı,
 • Çocuk işçiliğinin ve her türlü zorla veya zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılmasını,
 • Örgütlenme özgürlüğünü ve toplu sözleşme hakkı ile çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan adil ücretlerin ödenmesini,
 • Tüm paydaşlarımızın sağlıklı, güvenli, haklarına ve onurlarına saygı duyulan koşullarda çalışmasını,
 • Seyahat özgürlüğü hakkına saygı duymayı,
 • Tüm çalışanlara adil davranmayı ve etnik köken, milliyet, din, yaş, cinsiyet, engellilik gözetmeden hiçbir zeminde ayrımcılık yapmamayı,
 • Azınlıklar, göçmenler ve diğer savunmasız gruplar da dahil olmak üzere faaliyetlerimizden etkilenebilecek topluluklardaki insanların haklarını gözetmeyi,
 • Uygulamalarımızda misilleme yapmamayı, tüm bireylerin insan hakları çerçevesinde ifade özgürlüğü, örgütlenme, barışçıl protesto veya toplanma özgürlüğünü yasal olarak kullanabileceğini,
 • Yüklenicilerimiz ve tedarikçilerimizle, uluslararası kabul görmüş çerçevelerde sözleşmeye dayalı anlaşmalar yaptığımızı,
 • Çalışanlarımız, iş sözleşmelerimizin bir parçası olan davranış kurallarımızda belirtilen tutarlı bir dizi standartta çalışmayı,
 • İş sözleşmelerimiz ve davranış kurallarımız ile güvenli ve etik kararlar almayı, sorumlu davranmayı ve ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymayı,
 • Şirket kuralları ve politikalarımız ile her türlü rüşvet veya yolsuzluğa karışmamayı,
 • İş yeri içinde veya dışında temel hak ve hürriyetleri hedef alan tutum ve davranışlara karşı ilgili yaptırımların uygulanmasını,
 • Tedarik zinciri sürecimizde davranış kurallarımıza bağlı ve bu kurallar çerçevesinde uygun hareket eden tedarikçilerle ilişkileri geliştirmeyi,
 • Tedarik süreçlerini, izleme sürecinin bir parçası haline getirmeyi,
 • Birincil tedarikçilerimizin uygunsuzlukları önlemek veya düzeltmek için adımlar atmasını teşvik etmeyi,

taahhüt eder, Sosyal Etki ve İnsan Hakları Politikamız olarak ilan ederiz.

KALİTE POLİTİKASI

Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş., belirlediği misyon ve vizyonuyla uyumlu olarak ve sürdürülebilirlik politikaları ve stratejileri doğrultusunda; iş süreçlerini birbiriyle uyumlu işletmeyi, bu amaçla paydaşlarıyla etkin iş birliği kurarak ortak hedefler doğrultusunda, ilk seferde, hızlı ve hatasız sonuçlar üretmeyi, sürdürmeyi ve sürekli gelişim sağlamayı kalite ilkeleri olarak benimser.

Bu ilkelerden hareketle kalite yaklaşımımızın Temel Unsurları aşağıdaki ana başlıklarda ifade edilmiştir:

 • Liderlik
 • İnovasyon
 • Çeviklik
 • Değer Zinciri Optimizasyonu
 • Operasyonel Bütünlük
 • Sonuç Odaklılık
 • Şartlara Uygunluk
 • Risk Bazlı Proaktif Yaklaşım
 • Veri Esaslı Karar Verme
 • Sürekli Gelişim

Bu bağlamda Kalyon Enerji;

 • Çalışanlarını ve tedarik zincirini evrensel ilkeler doğrultusunda motive etmeyi ve liderlik etmeyi,
 • İnovasyonu, her alanda etkin kullanarak, yeniliğe açık olmayı, tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı çözümler geliştirmek ve sunmak amacıyla inovatif düşünceye odaklanmayı,
 • Değişimi benimseyerek, değişen iş koşullarına hızla ayak uyduracak şekilde esnek olmayı ve hızlı çözümler sunmayı,
 • İş süreçlerini baştan sona değer zinciri perspektifiyle optimize etmeyi ve iş akışını daha verimli hale getirmeyi,
 • Ortak hedefler doğrultusunda iç ve dış paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışarak tüm paydaşlarıyla birlikte operasyonel bütünlük sağlamayı,
 • Tanımlanmış kalite ve zaman parametreleri içerisinde paydaş beklentilerini karşılamayı,
 • İş süreçlerini yürütürken, uyulması gereken ulusal ve uluslararası kalite gerekliliklerini tespit etmeyi, izlemeyi ve eksiksiz karşılamayı,
 • İş planlarında ve mevcut uygulamalarında risk bazlı yaklaşımı benimseyerek proaktif çalışmalarla paydaşlarına ve iş süreçlerine her daim değer katmayı,
 • Kararlarını verilerle destekleyerek, bilgi temelli karar almayı ve bunu şirket kültürü haline getirmeyi,
 • Değere odaklanarak; değer akışı yaratmayı, akışı sürdürmeyi, mükemmele ulaşmak için sürekli gelişmeyi,

taahhüt eder, Sosyal Etki ve İnsan Hakları Politikamız olarak ilan ederiz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kalyon Enerji İnsan Kaynakları Politikası; sahip olunan etik değerler, vizyon, misyon ve yetkinlikler kapsamında; gelişim, teknoloji, kalite, çevre ve sosyal sorumluluk bilincini ön plana alan İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını ilke edinmektedir.

İnsan Kaynakları Politikasının Temel Unsurları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Liyakat odaklı,
 • Katılımcı,
 • Konusunda yetenekli İnsan kaynağına ve kariyer gelişimine destek veren,
 • Yenilikçi, şirket vizyon ve misyonuna uyumlu liderler yetiştiren,
 • Kültürel değerleri önceliğinde tutan kurum kültürünün oluşturulmasıdır.

Bu bağlamda Kalyon Enerji;

 • İnsan Hakları, Eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde; İşe alım, Oryantasyon ve Entegrasyon, Ücret Yönetimi, Performans yönetimi, Terfi, Kariyer Yönetimi, Eğitim ve Gelişim Yönetimi başta olmak üzere; tüm İnsan Kaynakları yönetimi sürecinde dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, medeni durum, hamilelik durumu gibi insani temel özelliklerinden dolayı ayrım gözetmeksizin kurumsal fırsat eşitliğini uygulamayı,
 • İnsan onuruna yakışır; sağlıklı ve gelişimi destekleyen bir iş ortamının oluşturulması amaçlanarak; çalışanlar arasında gerek yazılı gerekse sözlü tüm iletişim sürecinde, eşitlik ve kapsayıcılık çerçevesinde bir iletişim dili yaklaşımı benimsemeyi,
 • Kalyon Enerji, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek başta yasalar olmak üzere; mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, 18 yaşın altındaki kişilerin ya da çocuk işçilerin çalıştırılmasına izin vermez ve onların eğitim hayatına devam etmeleri yönünde projeler geliştirir ve onlar için geliştirilen projeleri desteklemeyi,
 • Engelli kişilerin toplum ve çalışma hayatına kazandırılmaları için istihdam sağlamayı ve tüm çalışanlar için yasal düzenlemelerin ortaya koyduğu çalışma sürelerinin aşılmamasına dikkat etmeyi,
 • Kadın çalışanlar, karar alıcı yönetim pozisyonlarda görev alması için teşvik edilerek; Hamilelik sürecinden dolayı kariyerlerinde oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi ve hamilelik süreci sonrasında kariyerlerine devam edebilmeleri için gerekli desteği sağlamayı,
 • Piyasa standartları ve koşulları dikkate alınarak; adalet ve eşit işe eşit ücret ilkeleri temelinde; kademe yapısına ve yetkinliklere göre ücret yönetimi uygulanarak; çalışanların tüm hakları koruma altına almayı,
 • Çalışanın bilgi düzeyi, deneyimi, yetkinliği ve almış olduğu rol ve sorumluluğun gereklilikleri, adalet, şeffaflık ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde bir performans sistemi uygulamayı,
 • Performans sistemi sonuçları ile etkin ve verimli bir şekilde çalışanın gelişim sürecine katkı sağlamayı ve terfi kararlarının şeffaf performans sistemi sonuçlarına dayanarak almayı,
 • Eğitim programları, çalışanların kişisel, teknik ve mesleki gelişim ihtiyaçlarına göre belirlemeyi ve yönetmeyi,
 • Öğrencilere yönelik staj programları oluşturmayı; mezun olduktan sonra karşılaşacakları profesyonel iş hayatına hazırlanmaları ve bu doğrultuda deneyim kazanmaları için desteklemeyi,
 • İş sözleşmelerimiz güvenli ve etik faaliyette bulunmamıza ve yürürlükteki yasalara uymamıza olanak sağlarken; her türlü rüşvet veya yolsuzlukla mücadele sistemi oluşturmayı,
 • İş yeri içinde veya dışında temel hak ve hürriyetleri hedef alan tutum ve davranışlar ile her türlü şiddet olaylarına karşı ilgili yaptırımları uygulanmayı,
 • Çalışan memnuniyetini ön planda tutmayı, bu kapsamda motivasyon ve kuruma olan bağlılığın güçlendirilmesi için gerekli teşvikleri oluşturmayı,
 • Çalışanların özel hayatı ile iş hayatı arasındaki dengeyi ön planda tutmayı,

taahhüt eder, İnsan Kaynakları Politikamız olarak ilan ederiz.

Sürdürülebilirlik ve SKA'lar

Sürdürülebilirlik, günümüzdeki ve gelecekteki yaşam koşulları için çevreyi ve doğayı korumayı birincil öncelik olarak kabul eden bir anlayış biçimidir. Bu anlayış, 5 temel amaç üzerine kurulu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar kapsamında en geniş ölçekte ele alınmıştır. 5 temel amaç;

 • Gezegen
 • İnsanlar
 • Refah
 • İş Birlikleri
 • Barış olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda Kalyon Enerji sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm çalışmalarına entegre ederek ve politikalar geliştirerek vizyon ve misyonu doğrultusunda çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çevre, sosyal ve yönetişim sistemi kurarak tedarik zinciri dahil tüm paydaşlarını da kapsayan faaliyetleri kaynakları risk ve etkileri yönetmektedir.

Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik ve SKA

Kalyon Enerji, bu 17 SKA arasından 4 ana SKA’yı baz alarak etki yatırımlarını planlamaktadır. Bu kapsamda hayata geçen en büyük ve ilk yatırım Konya Karapınar GES Projesidir. Konya Karapınar GES Projesinde; SKA 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji, SKA 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SKA 13 İklim Eylemi ve SKA 15 Karasal Yaşam’a doğrudan katkı sağlayan çalışmalar yürütmektedir.ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Kalyon Enerji, faaliyetlerinde “Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)” nun uluslararası iletişim ve iş birliğini artırmak ve uluslararası ticaretin adil büyümesini teşvik etmek amacıyla oluşturduğu kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve ilgili standartların bilincindedir ve bu hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamındaki yükümlülüklerimiz ile ilgili tüm risk ve etkilerin doğru şekilde tanımlanmasına, değerlendirilmesine ve azaltılmasına önem ve öncelik verilmektedir. Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında işletmelerimiz için aldığımız sertifikalara ÇSY Ödülleri ve Sertifikalar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim Değişikliği, değişen hava koşullarından, yıkıcı sel risklerine kadar küresel bir ölçekte günümüzün en belirgin ve belirleyicileri sorunlarındadır.

İklim değişikliği etkilerine gerekli önlemler alınmazsa, gelecekte bu etkilere uyum sağlamak daha zor ve karmaşık bir hal alacaktır. Bu kapsamda artan nüfus ve yaşam standartları kümülatif sera gazı emisyonları ve buna bağlı olarak ortalama küresel sıcaklıklarda artış görülmesine sebep olmaktadır. Kalyon Enerji iklim değişikliği krizi ile mücadale kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak düşük emisyonlu enerji üretmektedir. Yenilenebilir Enerji Sektöründeki faaliyetlerimiz, ulusal ülke hedefi ile uyumlu etki azaltma çalışmalarına en büyük katkıyı, Konya Karapınar GES Projesi ile sağlamaktadır. SKA 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji ve SKA 7 SKA 13 İklim Eylemi ana odağımızdır.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevreye ve canlılara olan bağlılığımızla amacımız biyoçeşitliliği, doğal habitatları ve ekosistemi korumak ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimseyerek, proje faaliyetleri sonucunda oluşabilecek habitat tahribatının önlenmesi, korunan ve hassas türler başta olmak üzere flora ve fauna bileşenlerinin izlenmesi, tehdit altındaki türlerin taşınması ve korunması, göç yolları üzerinde kuş izleme çalışmaları, restorasyon ve çevre düzenlemesi ve biyolojik çeşitlilik bilincinin ve eğitiminin teşvik edilmesi çalışmaları ile biyoçeşitliliğin doğa temelli anlayış ile pozitif etki oluşturarak yönetilmesi hedeflenmektedir. SKA 15 Karasal Yaşama Etki ana odağımızdır.

TOPLUMSAL ETKİ YÖNETİMİ VE KALKINMA

Yatırımlarımızda toplumsal etkilerin aktif bir şekilde yönetimi ve izlenmesi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarımıza ulaşmamızı da yardımcı olmaktadır.

Yaklaşımımız, paydaşların süreçlere katılımının sağlanması, toplum sağlığı ve güvenliği, çalışanlara değer verilmesi, tedarik zinciri yönetimi, iklim değişikliği ile insan hakları dahil olmak üzere sürdürülebilir işletmeler için giderek daha önemli hale gelen zorlu konulardaki değişiklikleri içermektedir. Amacımız, insan haklarına, sürdürülebilir geçim kaynaklarına, sağlığa, refaha ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa saygı duyan bir kurum kültürü oluşturmaktır. SKA 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ana odağımızdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızın, projelerimizin ve işletmesini yönettiğimiz tesislerimizin en değerli varlıkları olan çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ödün vermeksizin sağlamak birinci önceliğimizdir. Kalyon Enerji, sürdürülebilir ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için sürekli çalışmaktadır.

Bu bağlamda tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile iyi ve güncel uygulamalar takip edilmekte ve İSG Yönetim sistemimiz kapsamında uygulanmaktadır. Çalışanlarımıza, yürüttükleri görevlere uygun yasal eğitimlerinin yanı sıra İş güvenliği kültürü konusundaki farkındalıklarını arttırmak, davranış odaklı gelişimlerini sürdürmek ve İSG süreçlerimize daha çok katılımlarını sağlamak için eğitimler sağlanmaktadır. Kalyon Enerji, tüm olayların ve kazaların önlenebileceğinden hareket ile her seviyede iş sağlığı ve güvenliği konusunda davranışlarımız ile örnek olmak konusunda çalışmaktadır. Devreye alınan tüm tesislerimizde Elektrik Güvenliğini ve Kontrolü; İş İzin Sistemi ve EKED uygulaması ile elektrik kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak için en üst düzeyde uygulanmaktadır.

KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Ekosistemin korunması amacıyla, geleneksel üretim-tüketim modeli anlayışı olan kullan-at yaklaşımı yerine, faaliyetlerimizde daha verimli kaynak kullanımı sağlayan döngüsel iş modelleri anlayışı benimsenmektedir.

Enerji Yönetim Sistemimiz bu anlayışın bir parçasıdır. Ayrıca atıklarımızın yeniden kullanımı ve geri dönüşümü/kazanımı ile doğal kaynakların verimli kullanımı hedeflenmektedir. Bu kapsamda “Atık yönetiminden Kaynak Yönetimi Yaklaşımı”na geçiş süreçleri ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve iyi uygulamalar baz alınarak takip edilmektedir.

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

Kalyon Enerji, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek için Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ı bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Sosyal etkilerin sistematik yönetimi ve kapsayıcılık, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kritik öneme sahiptir. Bu yaklaşım ayrıca kadınlar, çocuklar, engelliler, gençler ve azınlıklar gibi kalkınma sürecinin dışında kalanların önündeki engellerin kaldırılmasını ve eşitliğin sağlanmasını da kapsamaktadır.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, tüm paydaşlarımızla olduğu gibi Kalyon Enerji’nin çalışanlarıyla olan bağının da merkezinde yer almaktadır. Çeşitliliğin günlük işlerimize entegre edilmesini sağlamak, milliyet, yaş, engellilik, eğitim durumu, cinsiyet kimliği, ırk, din, etnik köken, gibi farklılıkları kabul ederek ve bunlara saygı duyarak daha geniş anlamda her bireyi benzersiz kılan şeyleri tanıyan, değer veren ve bunlardan yararlanan bir kültür ve uygulamalar yaratmak anlamına gelmektedir. Irkçılık karşıtlığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği bu yaklaşımın özüdür.

Bize Ulaşın
İletişim bilgilerimizi görüntüleyebilir
veya form doldurarak bize ulaşabilirsiniz.
© 2023 Kalyon Enerji. Her Hakkı Saklıdır. Website by Mocha
İletişim Hattı
0216 000 00 00